Algemene Voorwaarden

DAYROOMS.com is eigendom van en wordt beheerd door Between9and5 (Between 9 and 5 BVBA), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens de Belgische wet met btw-nummer BE0890089816 en ingeschreven op het volgende adres: Mimosasstraat 5, 1030 Brussel.

RESERVERINGEN

Individuele reserveringen worden online via DAYROOMS.com als tussenpersoon met u als opdrachtgever aan het desbetreffende hotel doorgegeven. De "overeenkomst" van accommodatie wordt uitsluitend aangegaan tussen de gast en het gekozen hotel. DARYOOMS.com fungeert uitsluitend als tussenpersoon voor het verzenden van een intentieverklaring en handelt niet namens zichzelf. Alle informatie over het hotel (aantal sterren, prijs, faciliteiten, diensten, geografische ligging, enz.) is door het hotel opgezet. Hotel gasten zullen daarom geen claims kunnen indienen tegen ‘Between 9 and 5 BVBA’ betreffende eventuele onjuistheid van deze informatie.

DISCLAIMER

Between9and5 geeft geen expliciete noch impliciete garanties voor de resultaten die behaald worden door gebruik te maken van deze website of de inhoud ervan. Between9and5 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie die op deze website gepubliceerd wordt, noch voor de inhoud van de advertenties of voor beweringen of weglatingen die daarin voorkomen. Between9and5 geeft geen garantie voor wat betreft de beschrijving of de kwaliteit van de hotels die op deze website gepubliceerd zijn. Alle gepubliceerde informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de genoemde hotels. Between9and5 garandeert niet dat de informatie die via deze site toegankelijk is, juist, volledig of actueel is. Tarieven, beschikbaarheden en alle andere onderdelen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Between9and5 zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele vorderingen van derden of voor verliezen van welke aard dan ook – met inbegrip van, maar niet beperkt tot – gederfde winst, hoge schadevergoedingen of gevolgschade van welke aard dan ook. Noch Between9and5 noch een van haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze website. Dit is een uitgebreide beperking van de aansprakelijkheid die van toepassing is voor alle schade, van welke aard dan ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendom en vorderingen van derden. Eventuele rechtszaken zullen enkel worden gehoord voor de rechter in Brussel, België.

AUTEURSRECHTEN

Het volledige ontwerp van de website en alle software, alsook alle tekst en afbeeldingen, samen met de selectie en rangschikking ervan, zijn eigendom van Between9and5 auteursrecht 2019. Alle rechten voorbehouden. DAYROOMS.com website wordt beschermd door het auteursrecht en internationale verdragen. Elke reproductie, wijziging, verspreiding of heruitgave van deze website of de inhoud ervan, ook gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Between9and5 en kan leiden tot zware straffen.

HANDELSMERKEN

Het vormgegeven logo van DAYROOMS.com, alle kopteksten en aangepaste afbeeldingen zijn handelsmerken en van Between9and5. DAYROOMS.com is een gedeponeerd handelsmerk. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die hier aangehaald worden, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Contact